Kontakt

section-e8c4366

Kontaktní údaje

  • Název: Česká asociace parkouru, z. s. (ČAPk)
  • English name: Czech association of Parkour
  • IČO: 03993027
  • Adresa: U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
  • Spisová značka: 73367 L, Městský soud v Praze
  • E-mail: info@capk.cz
  • Číslo účtu: FIO 2901739362/2010

Často kladené dotazy

K přihlášení stačí vyplnit Registrační přihlášku sportovního klubu ČAPk v části Kluby > Registrace klubu > Podmínky členství.
Registrované kluby mohou čerpat řadu výhod, a to pojištění, příspěvky na činnost od státu či obce, zajištěné autorské poplatky, právní služby aj. Pro více informaci se podívejte do Kluby > Registrace klubu > Výhody členství v České asociaci parkouru.
Nemusí, a přesto můžete využívat dotace od státu k podpoře činnosti. S obojím rádi pomůžeme. Vztahuje se na vás dotační podpora od státu ve výši 1100 Kč/člen při tréninku 1x/týden, bez účasti na závodech. Všechny výhody členství jsou pro vás platné.
Možná ještě není pozdě. Podívejte se do kalendáře, kolik soutěží zbývá ještě do Mistrovství České republiky. Je třeba splnit minimálně jednu kvalifikační soutěž.
Registrované parkourové kluby jsou vypsány v záložce Kluby > Mapy klubů. Pokud má vaše dítě závodní ambice, doporučujeme klub předem kontaktovat a zjistit si, zda je klub zařazen do závodního systému.
section-45afaea

Školení Instruktor parkouru III. a II. třídy

Prosíme, jednotlivá znění si rozklikněte. Znění souhlasů podepisujete během přihlášení na akci Školení instruktorů parkouru III. třídy a Školení instruktorů parkouru II. třídy
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že spolek Česká asociace parkouru, z. s., jakožto pořadatel akce Školení instruktorů parkouru III. třídy a Školení instruktorů parkouru II. třídy (dále "akce") bude oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 1. Identifikační a kontaktní údaje správce o Správcem Vašich osobních údaje je spolek Česká asociace parkouru, z. s., IČ: 03993027, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73367 (dále jen „správce“). o V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit svá zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený správci, kontaktujte správce • poštou na adrese: Česká asociace parkouru, z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, • zasláním e-mailu na: info@capk.cz, • prostřednictvím datové schránky: vrtqtgf , přičemž správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi vámi a správcem monitorována. 2. Právní základ zpracování osobních údajů Právním základem zpracování vašich osobních údajů je tento váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z vaší registrace k účasti na akci. 3. Rozsah zpracování osobních údajů 3.1 Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly poskytnuty vámi na základě přihlášení na akci, a to v rozsahu: • Vaše jméno a příjmení účastníka školení a jeho zákonného zástupce, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, rodné číslo a datum narození, kontaktní telefony. (dále společně jen „osobní údaje“). 3.2 Správce bude dále zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu) a kdy jste jej odvolali. 3.3 Ostatní osobní údaje, které nám v souvislosti s vaší registrací k účasti na akci Školení instruktor parkouru III. třídy nebo Školení instruktor parkouru II. třídy poskytujete, budeme jako správce zpracovávat na základě ustanovení článku 6, odst. 1., písm. b) nařízení, tj. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů (datum narození, adresa bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mail) je nezbytné pro splnění smlouvy, tj. pro Vaši účast na akci Školení instruktor parkouru III. třídy nebo Školení instruktor parkouru II. třídy. 4. Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování vašich osobních údajů je pro účely evidence osob školení, a to po dobu uvedenou v čl. 5 tohoto souhlasu. 5. Doba uložení osobních údajů Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 6. Kde se budou vaše údaje zpracovávat? Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech. 7. Další příjemci osobních údajů 7.1. Osobní údaje některých účastníků postoupíme registru Národní sportovní agentury se sídlem Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00, Česká Republika IČO: 07460121, Datová schránka: vnadiz2, a to v souladu se Zákonem o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., 7.2. K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh. 8. Odvolání osobních údajů Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@capk.cz, popř. dalšími způsoby uvedenými v čl. 1.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 9. Poučení o vašich právech o Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude vám dána možnost prohlédnout si a především stáhnout si fotografie a užívat je pro své osobní potřeby. Je však zcela na vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv. 9.2. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat; tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. b) právo osobní údaje opravit či doplnit; c) právo požadovat omezení zpracování; d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; e) právo požadovat přenesení údajů; f) právo na přístup k osobním údajům; g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 10. Zabezpečení osobních údajů Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním biometrických údajů souhlasíte s tím, že spolek Česká asociace parkouru, z. s., jakožto pořadatel akce Školení instruktorů parkouru III. třídy a Školení instruktorů parkouru II. třídy (dále "akce") bude oprávněn zpracovávat vaše biometrické údaje dle níže uvedených podmínek. 1. Identifikační a kontaktní údaje správce o Správcem Vašich biometrických údajů je spolek Česká asociace parkouru, z. s., IČ: 03993027, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73367 (dále jen „správce“). o V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit svá zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním biometrických údajů udělený správci, kontaktujte správce • poštou na adrese: Česká asociace parkouru, z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, • zasláním e-mailu na: info@capk.cz, • prostřednictvím datové schránky: vrtqtgf , přičemž správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim biometrickým údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi vámi a správcem monitorována. 2. Právní základ zpracování biometrických údajů Právním základem zpracování vašich osobních údajů je tento váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z vaší registrace k účasti na akci. 3. Rozsah zpracování biometrických údajů 3.1 Správce bude vaše biometrické údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly poskytnuty vámi na základě přihlášení na akci, a to v rozsahu: • Fotografie, podobizny a videa zachycující vaši osobu při konání akce (dále společně jen „biometrické údaje“). 3.2 Správce bude dále zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých biometrických údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu) a kdy jste jej odvolali. 4. Účel zpracování biometrických údajů Účelem zpracování vašich biometrických údajů je (i) fotografie, videomateriálu na webu https://www.capk.cz, facebookovém účtu https://www.facebook.com/capk.cz, instagramovém účtu https://www.instagram.com/capk.cz, nebo účtu Twitter https://www.twitter.com/capk_cz spolu se souborem fotografií, kde si budete moci fotografie prohlédnout a případně je i stáhnout a užívat pro svoje osobní, nikoli pro komerční účely, a dále (ii) užití (zahrnující mj. zveřejňování, reprodukování, šíření a distribuování na území ČR a SR) fotografií správcem za účelem propagace (v síti Internet, v tisku, v televizi a v propagačních materiálech) v budoucnu konaných akcí Školení instruktor parkouru III. třídy nebo Školení instruktor parkouru II. třídy a jiných akcí, a to po dobu uvedenou v čl. 5 tohoto souhlasu. 5. Doba uložení biometrických údajů Správce bude Vaše biometrické údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním biometrických údajů z vaší strany odvolán. 6. Kde se budou vaše údaje zpracovávat? Vaše biomentrické údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech. 7. Další příjemci biometrických údajů 7.1. Biometrické údaje některých účastníků postoupíme registru Národní sportovní agentury se sídlem Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00, Česká Republika IČO: 07460121, Datová schránka: vnadiz2, a to v souladu se Zákonem o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., 7.2. K Vašim biometrickým údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh. 8. Odvolání biometrických údajů Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním biometrických údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@capk.cz, popř. dalšími způsoby uvedenými v čl. 1.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování biometrických údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 9. Poučení o vašich právech o Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše biometrické údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Nicméně pokud biometrické údaje správci neposkytnete, nebude vám dána možnost prohlédnout si a především stáhnout si fotografie a užívat je pro své osobní potřeby. Je však zcela na vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv. 9.2. Ve vztahu k Vašim biometrickým údajům máte zejména následující práva: a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat; tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich biometrických údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. b) právo biometrické údaje opravit či doplnit; c) právo požadovat omezení zpracování; d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; e) právo požadovat přenesení údajů; f) právo na přístup k biometrickým údajům; g) právo být informován o porušení zabezpečení biometrických údajů v určitých případech; h) právo na výmaz biometrických údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 10. Zabezpečení biometrických údajů Veškeré biometrické údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich biometrických údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým biometrickým údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým biometrickým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že spolek Česká asociace parkouru, z. s., jakožto pořadatel akce Školení instruktorů parkouru III. třídy a Školení instruktorů parkouru II. třídy (dále "akce") bude oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 1. Identifikační a kontaktní údaje správce o Správcem Vašich osobních údaje je spolek Česká asociace parkouru, z. s., IČ: 03993027, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73367 (dále jen „správce“). o V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit svá zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený správci, kontaktujte správce • poštou na adrese: Česká asociace parkouru, z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, • zasláním e-mailu na: info@capk.cz, • prostřednictvím datové schránky: vrtqtgf , přičemž správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi vámi a správcem monitorována. 2. Právní základ zpracování osobních údajů Právním základem zpracování vašich osobních údajů je tento váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z vaší registrace k účasti na akci. 3. Rozsah zpracování osobních údajů 3.1 Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly poskytnuty vámi na základě přihlášení na akci, a to v rozsahu: • Vaše jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, rodné číslo a datum narození, kontaktní telefony. • Fotografie, (dále společně jen „osobní údaje“). 3.2 Správce bude dále zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu) a kdy jste jej odvolali. 3.3 Ostatní osobní údaje, které nám v souvislosti s vaší registrací k účasti na akci Školení instruktor parkouru III. třídy nebo Školení instruktor parkouru II. třídy poskytujete, budeme jako správce zpracovávat na základě ustanovení článku 6, odst. 1., písm. b) nařízení, tj. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů (datum narození, adresa bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mail) je nezbytné pro splnění smlouvy, tj. pro Vaši účast na akci Školení instruktor parkouru III. třídy nebo Školení instruktor parkouru II. třídy. 4. Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování vašich osobních údajů je evidence vyškolených instruktorů parkouru III. a II. třídy v rozsahu, jméno a příjmení, sportovní klub, město bydliště, fotografie, na webu https://www.capk.cz, facebookovém účtu https://www.facebook.com/capk.cz, instagramovém účtu https://www.instagram.com/capk.cz, nebo účtu Twitter https://www.twitter.com/capk_cz, a to po dobu uvedenou v čl. 5 tohoto souhlasu, osobní údaje včetně e-mailové adresy a telefonního čísla pro možnost kontaktování. 5. Doba uložení osobních údajů Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 6. Kde se budou vaše údaje zpracovávat? Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech. 7. Další příjemci osobních údajů 7.1. Osobní údaje některých účastníků postoupíme registru Národní sportovní agentury se sídlem Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00, Česká Republika IČO: 07460121, Datová schránka: vnadiz2, a to v souladu se Zákonem o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., 7.2. K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh. 8. Odvolání osobních údajů Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@capk.cz, popř. dalšími způsoby uvedenými v čl. 1.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 9. Poučení o vašich právech o Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude vám dána možnost prohlédnout si a především stáhnout si fotografie a užívat je pro své osobní potřeby. Je však zcela na vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv. 9.2. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat; tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. b) právo osobní údaje opravit či doplnit; c) právo požadovat omezení zpracování; d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; e) právo požadovat přenesení údajů; f) právo na přístup k osobním údajům; g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 10. Zabezpečení osobních údajů Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
section-ae58953

Kvalifikace World Chase TagTM

Prosíme, jednotlivá znění si rozklikněte. Znění souhlasů podepisujete během přihlášení na akci World Chase TagTM Česká republika
Já, níže podepsaný účastník akce Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020 (dále jen „Akce“), jejímž pořadatelem je Česká asociace parkouru, z. s., IČ: 03993027, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73367 (dále jen „pořadatel“) přijímám a beru na vědomí, že Akce je testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s mou účastí na Akci existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož riziko újmy na majetku). Podpisem tohoto prohlášení veškerá rizika spojená s mojí účastí na Akci svobodně, dobrovolně a vědomě uznávám, akceptuji a přebírám na sebe. Potvrzuji, že jsem zdráv, v dobré fyzické kondici a nebylo mi ošetřujícím lékařem doporučeno se Akce neúčastnit. V souvislosti s mou účastí na Akci uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím: a) Souhlasím s dodržováním soutěžních pravidel platných pro konání Akce. b) Beru na vědomí, že mám právo před účastí na Akci zkontrolovat závodiště, zařízení, vybavení a prostory, které budou použity, a v případě, že se některé prostory budou zdát nebezpečné, oznámím toto pořadateli Akce. c) Vzdávám se jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s účastí na Akci, které účastníku Akce přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím osobám nebo subjektům: pořadateli, jeho sponzorům a spoluorganizátorům, závodním ředitelům, zaměstnancům a dobrovolníkům, i když tyto nároky, ztráty nebo závazky jsou způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob výše uvedených. d) Přebírám jakákoliv jiná rizika spojená s účastí na Akci – zejména pády, kontakty s ostatními účastníky, povětrnostní podmínky, stav chodníků, překážky a na nebezpečí, která mohou způsobit diváci či dobrovolníci. e) Prohlašuji, že já ani nikdo další se nebude soudní cestou domáhat svých domnělých nároků vůči osobám nebo subjektům uvedeným výše v odstavci (c) ohledně práv a povinností z jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde zřekl. f) Prohlašuji a zavazuji se, že odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (c) za jakékoliv jednání či nekonání, v důsledku kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným v odstavci (c) jakákoliv škoda. g) V případě zásahu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. extrémní klimatické podmínky) má pořadatel právo přesunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací. h) Souhlasím s tím, že mi budou veškeré bližší informace o Akci zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou jsem uvedl v registračním formuláři, resp. že jsem si je povinen zjistit sám na webu www.capk.cz, přičemž pořadatel tímto způsobem splní svoji informační povinnost, pokud jde o bližší informace o Akci. PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE JEHO PODPISEM JSEM SE VZDAL, JMÉNEM SVÝM A SVÉHO SVĚŘENCE, PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO PODPIS JSEM UČINIL SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ. Čestně prohlašuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení dosáhl věku 18 let a jsem plně svéprávný. Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem tohoto prohlášení před jeho podpisem a že plně chápu jeho obsah a rizika spojená s účastí na Akci a Akce se zúčastním na vlastní nebezpečí. NEZLETILÍ/SVĚŘENCI: POKUD JE ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET NEBO MÁ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, MUSÍ SOUHLAS UDĚLIT A PROHLÁŠENÍ NÍŽE PODEPSAT RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE Já, zákonný zástupce souhlasím s účastí níže uvedeného nezletilého/svěřence na Akci za výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet nezletilého.
Prodej vstupenek (startovních lístků) online na sportovní akce. Česká asociace parkouru, z. s., IČ: 03993027, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73367 (dále jen „pořadatel“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky a Events 4 you. 1. Definice pojmů Majitel Vstupenky/Účastník Majitel vstupenky je osoba, která si zakoupila Vstupenku prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.capk.cz, resp. doc.googleform.com Služba Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek Událost Událost je veřejná společenská akce sportovního charakteru, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají vstupenky, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel. Pořadatel Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení (např. Sportovní akce), a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek Vstupenka Vstupenka je potvrzení umožňující jejímu majiteli (dále Účastník) za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce www.capk.cz Typ Vstupenky Elektronická forma Vstupenky je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky. 2. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi Česká asociace parkouru, z. s. a Majitelem Vstupenky. 2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím internetového bankovnictví vstupuje Majitel Vstupenky do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce. 2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na www.capk.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel. 3. Objednání a platba za Vstupenky 3.1 Vstupenky je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.capk.cz, nebo v den konání akce při registraci on-line, nebo přímo na místě akce a to nejpozději 1 hodinu před zahájením akce. 3.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na: www.capk.cz/registrace/ 3.3 Platba za Vstupenky je možná prostřednictvím platebních systémů - Bankovním převodem - Platební Kartou 3.4 Maximální počet Vstupenek, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen. 4. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky 4.1 Majitel Vstupenky koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu s Česká asociace parkouru, z. s. 4.2 Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. 4.3 Majitel Vstupenky je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti. 4.4 Majitel Vstupenky je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele). 5. Reklamační Řád 5.1 Po zakoupení vstupenky – startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije. 5.2 Převod registrace na jinou osobu je možný do týdne před Akcí a za správní poplatek 100,-Kč, který bude připsán na účet Pořadatele. 6. Ochrana Osobních Údajů 6.1 Spolek Česká asociace parkouru, z.s. v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem vstupenek a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí Vstupenek na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 6.2 Zakoupením vstupenky uděluje Majitel vstupenky ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů spolek Česká asociase parkouru, z. s. souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele vstupenky dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány. 6.3 Spolek Česká asociase parkouru, z. s. se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání. 6.4 Spolek Česká asociase parkouru, z. s. se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích. Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s Obchodními podmínkami Česká asociase parkouru, z. s. (www.capk.cz) 7. Pravidla pro účast na běhu a bezpečnost závodníků 7.1. Událost/závod/soutěže Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020 je turnaj v běhu na hřišti s překážkami, kdy každá část turnaje je časově omezena. 7.2 Událost/závod/soutěže Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020 se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je narozena v roce 2004 a dříve. Osoba mladší 18 let věku se Události může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 7.3 Účastník se zavazuje podepsat prohlášení (revers) o právní odpovědnosti při újmě na zdraví. Bez tohoto dokumentu nelze startovat. Účastník dále prohlašuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti Události a je schopen Událost bez újmy na svém zdravotním stavu absolvovat. 7.4 Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. 7.5 Účastník nesmí na závod přijít v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka. V případě, že účastník má pochybnost o bezpečnosti jeho vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora, který vybavení povolí nebo zakáže, a to písemnou formou. V případě, že Pořadatel povolení z jakéhokoliv důvodu neudělí nebo zakáže, je Účastník povinen si vzít jiné, nezávadné, vybavení. 7.6 Všechny škody, které způsobí Účastník sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady. 7.7 Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem Události. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny Pořadatele Události a těmito organizačními opatřeními. Pořadatel má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Pořadatel má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly Události. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená Pořadatelem (zejména, a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, Pořadatel Události na místě konání akce či samotný Pořadatel). 7.8. V případě, že se účastník rozhodne den před akcí nebo na místě v den akce změnit svoji registraci, tak za každou provedenou změnu bude účastníkovi účtován poplatek 100 Kč. 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Zakoupením Vstupenky vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami. 8.2 Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V Praze dne 29. 5. 2020 Česká asociace parkouru, z. s.
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že spolek Česká asociace parkouru, z. s., jakožto pořadatel akce Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020, bude oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 1. Identifikační a kontaktní údaje správce o Správcem Vašich osobních údaje je spolek Česká asociace parkouru, z. s., IČ: 03993027, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73367 (dále jen „správce“). o V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený správci, kontaktujte správce • poštou na adrese: Česká asociace parkouru, z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, • zasláním e-mailu na: info@capk.cz, • prostřednictvím datové schránky: vrtqtgf , přičemž správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována. 2. Právní základ zpracování osobních údajů Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tento Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z Vaší registrace k účasti na akci Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020. 3. Rozsah zpracování osobních údajů 3.1 Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém Vámi byly poskytnuty v souvislosti s Vaší budoucí účasti na akci Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020, které se zúčastníte na základě Vaší registrace, a to v rozsahu: • Fotografie, podobizny a videa zachycující Vaši osobu při konání akce Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020 (dále společně jen „fotografie“), • Vaše startovní číslo, pod kterým se budete účastnit akce Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020, • Vaše jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, kontaktní telefony. (dále společně jen „osobní údaje“). 3.2 Správce bude dále zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu) a kdy jste jej odvolali. 3.3 Ostatní osobní údaje, které nám v souvislosti s Vaší registrací k účasti na akci Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020 poskytujete, budeme jako správce zpracovávat na základě ustanovení článku 6, odst. 1., písm. b) nařízení, tj. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů (datum narození, adresa bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mail) je nezbytné pro splnění smlouvy, tj. pro Vaši účast na akci Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020. 4. Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování Vašich osobních údajů je (i) zveřejnění jména a příjmení s Vaším startovním číslem po dobu maximálně 90 dnů po skončení akce Kvalifikace World Chase TagTM Česká republika 2020 na webu www.capk.cz, facebookovém účtu www.facebook.com/capk.cz, nebo instagramovém účtu www.instagram.com/capk.cz spolu se souborem fotografií, kde si budete moci fotografie prohlédnout a případně je i stáhnout a užívat pro svoje osobní, nikoli pro komerční účely, a dále (ii) užití (zahrnující mj. zveřejňování, reprodukování, šíření a distribuování na území ČR a SR) fotografií správcem za účelem propagace (v síti Internet, v tisku, v televizi a v propagačních materiálech) v budoucnu konaných akcí Kvalifikace World Chase TagTM město rok a jiných akcí, a to po dobu uvedenou v čl. 5 tohoto souhlasu. 5. Doba uložení osobních údajů Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 6. Kde se budou Vaše údaje zpracovávat? Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech. 7. Další příjemci osobních údajů 7.1. Osobní údaje některých účastníků postoupíme ChaTagit Limited trading as World Chase TagTM, společnosti dle práva Anglie a Walesu s číslem 08188132 s registrovanou adresou 32/34 St Johns Road, Tunbridge Wells, Kent, TN4 9NT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a to zejména pro evidenci při postupu do vyšší soutěže. 7.2. K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh. 8. Odvolání osobních údajů Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@capk.cz, popř. dalšími způsoby uvedenými v čl. 1.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 9. Poučení o Vašich právech o Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám dána možnost prohlédnout si a především stáhnout si fotografie a užívat je pro své osobní potřeby. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv. 9.2. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat; tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. b) právo osobní údaje opravit či doplnit; c) právo požadovat omezení zpracování; d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; e) právo požadovat přenesení údajů; f) právo na přístup k osobním údajům; g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 10. Zabezpečení osobních údajů Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu.
section-bd73f5a

Předsednictvo

Kontakt

  • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

  • info@capk.cz

  • www.capk.cz