Czech Tag

section-aee8bd5

U každého soutěžícího předpokládáme:

 • zdravotní stav dovolující sportovní aktivitu
 • věk 16+ let
 • uhrazené startovné před turnajem
 • odevzdání podepsaných Soutěžních podmínek soutěžím nebo právním zástupcem
 • trestní bezúhonnost v ČR i v zahraničí
 • držitel cestovního pasu

Po úspěšné registraci v REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI (nikoli rezervačním) uhraďte, prosím, platbu za startovné ve výši 300 Kč (slovy třistakorunčeských) bezhotovostním převodem na spolkový účet České asociace parkouru, z. s. u Fio Banky, 2901739362/2010,
jako svůj variabilní symbol VS uveďte datum svého narození ve tvaru RRRRMMDD,
jako svůj specifický symbol SS 20200628.
Bez řádně zaplaceného startovného v den konání soutěže na spolkovém účtu nevzniká nárok na start. Uvedením správného VS a SS umožníte identifikaci vaší uhrazené platby.

Pravidla Single Czech Tag

Předmluva

Co je to Single Czech Tag?

Singl Czech Tag je soutěž jednotlivců. Takto pravidly definovanou “hru na babu” považujeme za návrat k tréninkům původního parkouru, kdy se za reálné situace v případě nebezpečí snažili/y traceuři/traceurky přemístit z bodu A do bodu B do bezpečí. Podobné průpravné hry nás provází v tréninku parkouru už od doby jeho vzniku, ať na menších či větších herních prostorech s různým počtem překážek.

Herní systém, který je použitý na Singl Czech Tag, snižuje efekt náhody a provádí přehlednou analýzu schopností atletů/atletek. Ti/ty jsou rozdělení/rozdělené v turnaji do skupin, a to na základě výkonnosti a losu. Na základě postupového klíče a pravidel Single Czech Tag se snižuje riziko vyřazení schopného atleta/atletky na začátku turnaje. Vítězové turnaje jsou proto ti/ty nejlepší z nejlepších. Vítězové se mohou následně kvalifikovat do výběru českého reprezentačního týmu na zahraniční kola v obdobné hře.

Změny oproti turnaji v roce 2020: Na základě zpětné vazby atletů na Mistrovství České republiky v roce 2020 a s ohledem na bezpečnost a výkonnost hráčů snížila herní komise počet běhů v turnaji, a to tak, že kvalifikační a semifinálový zápas sestává vždy jen z 1 běhu. Atleti/atletky zastávají v takovém případě roli chytajících nebo utíkajících. Role se během zápasu nestřídají. Role se určuje losem. Spravedlnosti určení výsledných bodů a časů se dosahuje pomocí herního systému, kdy dochází ke střídání rolí ve skupině. Výsledného pořadí ve skupině je dosaženo na základě součtu bodů a časů za chycení/únik.

Věříme, že takto nastavená pravidla a postupový klíč bude pro účastníky turnaje bezpečnější a zábavnější. Přejeme hodně štěstí,

Mgr. M. Filipin, P. Gabryš, Bc. D. Samek, O. Mrštný

15.03.2022

Slovník pojmů

chytající – atlet/ka mající za úkol chytit svého soupeře

utíkající – atlet/ka mající za úkol před soupeřem utéct

dotek – moment, kdy dojde ke kontaktu mezi rukou chytajícího a jakoukoliv částí těla utíkající/ho; rukou je myšlena část paže od zápěstí směrem k prstům, a to jak dlaní, tak jejím hřbetem; dotek jinou částí těla se nepočítá, v některých situacích může být považovaný také za faul

běh – časový úsek maximálně 20 sekund, po který se má chytající dotknout utíkající/ho

utkání – sestává z 1 (slovy jednoho) nebo 2 (dvou) běhů, v závislosti na tom, jaké probíhá kolo

kolo – na začátku turnaje určený počet zápasů, který je stanovený na základě postupového klíče; rozdělujeme kola kvalifikační, semifinálová, finálová

turnaj – systém zápasů určený dle postupového klíče

postupový klíč – rozdělení atletů/atletek, kteří absolvováním utkání postupují z kvalifikace až do finále

out – moment, kdy se chytající/utíkající dotkne prostoru/vybavení/osob za hranicí hřiště nebo osob v něm stojícím (např. rozhodčích)

faul – případ, kdy dojde k nedovolenému kontaktu mezi chytajícím a utíkajícím

hřiště – v angličtině “quad”, čtvercový nebo obdélníkový prostor o rozměru cca 10 x 10 metrů (může být mírně odlišný na základě předem deklarované skutečnosti), na kterém jsou různě rozmístěné parkourové překážky

post – místo, odkud na začátku běhu chytající/utíkající vybíhají

Běžci budou rozlosováni do skupin, ve kterých dojde k utkáním mezi sebou. Ze skupin vzejdou semifinálové (finálové skupiny).

1.0 Hra

Stručná pravidla (mírně přepracována oproti Mistrovství České republiky v 2020):

Obecně: na hřišti s různě rozmístěnými překážkami nastupuje 1 chytající, který se snaží po začátku běhu dotknout rukou 1 utíkající/ho za dobu maximálně 20 sekund. Dotek jinou částí těla se nepočítá. Role chytající/utíkající se podle postupového klíče střídají.

Čas

Čas se odpočítává od 20 sekund k nule v setinách sekundy. Čas z hodin se zaokrouhluje na setiny sekundy.

1.0.1 Začátek běhu

 • Atleti/ky se připraví na protilehlých částech hřiště. Na ústní signál „Na místa“ zaujmou postavení na startovních pozicích. Následuje akustický signál časomíry, která začíná odpočítávat 20 sekund běhu a atleti/atletky vybíhají ze svých postů. Pokud atleti/atletky neopustí po akustickém signálu post, neznamená to, že hra neběží.

1.0.2 Konec runu

1.0.2.1 Vítězství

 • Chytající se dotkne utíkající/ho

 • Pokud chytající utíkající/ho chytí, je taková skutečnost akusticky a gestem deklarována čárovými rozhodčími.

 • Chytající v takovém případě získá

  • 1 bod,

  • do časové kolonky zápisu se eviduje sekunda, ve které chytající utíkající/ho chytil (př. 5,286 s.=5,29)

 • Out – stejně jako při dotyku se zapisuje sekunda, kdy vstoupí utíkající do outu, chytající rovněž získá bod

 • Utíkající obdrží

  • 0 bodů

  • do časové kolonky se eviduje sekunda zastavení času odečtená od hodnoty 20 (př. pokud došlo k zastavení hry v 5,286, tak 20 - 5,29 = 14,7; Hráči se započte časová hodnota 14,71).

1.0.2.2 Ztráta

 • Chytající se nedotkne utíkající/ho

 • V případě, kdy chytající utíkajícího nechytí, ozve se po 20 sekundách od začátku odpočtu akustický signál časomíry, kdy se na hodinách zobrazí 0.

 • K identické ztrátě dochází i v případě, kdy chytající opustí hranice hřiště (out – dotkne prostoru/vybavení/osob za hranicí hřiště).

 • případně došlo k doteku jinou částí těla (faul)

 • Chytající obdrží

  • 0 bodů

  • 0 sekund do časové kolonky

 • Utíkající získává za úspěšný únik

  • 1 bod v runu

  • 20 sekund

1.0.3 Celkové hodnocení

 • Počet bodů se v průběhu celého kola sčítá. Po konci kola hráč s nejvyšším počtem bodů ve skupině kolo v dané skupině vyhrává. Dle počtu bodů se následně určuje pořadí.

 • Počet sekund se v průběhu celého kola sčítá. V případě shody bodů v kole určuje pořadí následně nejvyšší součet sekund.

1.0.4 Zvláštnosti při běhu

 • Chytající vystartuje před akustickým signálem (ulije start). Opakovaným akustickým signálem dochází k zastavení runu, kdy jsou atleti povinni vrátit se na startovní pozice. U chytajícího se provádí záznam o ulitém startu – “U”. V případě druhého „ulitého startu“ v jednom běhu chytající běh ztrácí (viz 1.0.2.2 Ztráta).

 • Chytající vstoupí do outu po dotyku. Běh končí, tag je úspěšný, do tabulky se zapisuje sekunda, kdy došlo k dotyku.

  • V případě dotyku v letové fázi, kdy chytající opouští při letu hřiště, se považuje dotyk za úspěšný, pokud se před dotykem utíkajícího nedotknul jakoukoliv částí těla prostoru/vybavení/osob za hranicí hřiště.

1.1 Nerozhodný výsledek na konci kola

 • Pokud dojde na konci kola ke shodě bodů v součtu, rozhoduje nejvyšší součet sekund.

 • V případě shody bodů v kole a shody součtu časů rozhoduje Náhlá smrt.

 • Časy chycení se sčítají v kvalifikaci a semifinále, pakliže jsou dle klíče skupiny stejně velké.

1.2 Náhlá smrt

In Sudden Death nastoupí proti sobě atleti / atletky, u kterých došlo k nerozhodnému výsledku, v tomto případě na konci kola.

Náhlá smrt probíhá v zápasech, kdy dotčená atlet/ka nastoupí proti druhé/mu 1x v roli chytající/ho a 1x v roli utíkající/ho, opět na dobu odpočtu od 20 sekund (viz 1.0 Hra). Mezi běhy probíhá pauza alespoň 3 minut. Vítězem Náhlé smrti se stává chytající, který chytí utíkající/ho rychleji, tj. má vyšší počet sekund. V případě shodného výsledku následují další zápasy, dokud nedojde k určení vítěze. V takovém případě běží mezi zápasy časová pauza alespoň 5 minut. (Čas se odečítá od 20 sekund. Hráč A chytí hráče v čase 14,87, hráč B chytí A v čase 13,28. Vítězem je hráč A, protože chytil hráče B rychleji.)

Vítězství v turnaji nemusí nutně znamenat postup do evropské nebo světové kvalifikace. Finální rozhodnutí na účasti člena má hlavní pořadatel soutěže World Chase Tag TM. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnutí pořadatele World Chase Tag TM akceptovat.

Vzhledem k velkému množství hrazd a zábradlí na hřišti, prosíme, nepřeceňujte své možnosti.

Před začátkem turnaje je vyžadován podpis těchto Soutěžních podmínek. Bez jejich podepsání nebude umožněn soutěžícímu start na turnaji.

Stáhnout Soutěžní podmínky Mistrovství České republiky v Single Czech Tag (velikost 201 KB)

POŘADATEL TURNAJE:
Česká asociace překážkových sportů, z. s. se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00, IČ: 03993027
 
Technický ředitel: Ondřej Mrštný
 
Ředitel turnaje: Michal Filipin
Rozhodčí a pořadatelský tým:
Jakub Hašek
Bc. Daniel Samek
Ondřej Mrštný
Barbora Vašurová
Tereza Vošická
Michal Filipin
Patrik Gabryš
Toman Rychtera

Čl. 1: Terminologie a určení Etického kodexu

 

Etický kodex obsahuje zásady profesionálního jednání odborných pracovníků České parkourové asociace, je závaznou normou pro interní a externí odborné pracovníky v přímém kontaktu se zájemci o služby České asociace parkouru (dále jen ČAPk). Etický kodex respektuje Listinu základních práv a svobod, a Chartu lidských práv Organizace spojených národů. Při veškeré činnosti související s výkonem svého povolání nebo spolupráce odborný pracovník, tj. člen výkonného výboru, člen rady, člen předsednictva, rozhodčí, trenér, asistent aj. (dále jen „pracovník“) ČAPk vždy jedná v souladu s tímto Etickým kodexem.

 

Čl. 2: Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu k ČAPk

 

Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku vůči ČAPk. Pracovník je ke své asociaci loajální. Pokud se objeví problém ve vztahu pracovník – ČAPk, je prioritně řešen diskusí a dohodou uvnitř ČAPk. Pokud pracovník ČAPk provozuje se souhlasem ČAPk privátní praxi v jiné organizaci zastřešující parkour, freeruning či jinou sportovní nebo pohybovou aktivitu, dbá na to, aby se jeho činnost nedostala do konfliktu zájmů (důsledným oddělováním klientů ČAPk a klienty druhé organizace, know-how, informace o strategii aj.).

 

Čl. 3: Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svým kolegům

 

K ostatním pracovníkům přistupuje v duchu zásad profesionální kolegiality. Rozšiřuje spolupráci se svými kolegy, respektuje jejich znalosti a zkušenosti i rozdíly v názorech. Neznevažuje jejich profesionální způsobilost.

 

Čl. 4: Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 

Pracovník je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání, standardy ČAPk včetně návazných materiálů a dodržovat je. Každý pracovník dbá na to, aby činnosti, které vykonává, byly v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. Je povinen se odborně vzdělávat tak, aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně. Pracovník v přímém kontaktu s klienty absolvuje supervize s ohledem na vyloučení syndromu vyhoření a s ohledem na kvalitu jím poskytovaných služeb.

 

 

 

Čl. 5 Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu k filozofii sportu

 

Pracovník se snaží vycházet a zachovat  původní filozofii parkouru a disciplíny l´art du déplacement, z které parkour vzešel. Přístup pracovníka by neměl být v rozporu s těmito hodnotami. Těmito hodnotami máme na mysli všestranný psychický a fyzický rozvoj, rozvoj zdravého životního stylu, protidrogové a protidopingové smýšlení. Pracovník ctí základní principy olympismu uvedené v Olympijské chartě, viz. příloha.

 

Čl. 6 Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke zdraví sportovců

 

Pracovník ČAPk upřednostňuje všestrannost a vyváženost osobnosti sportovce, před výkonem. Dále upřednostňuje výchovu k dlouhodobému zdraví, síle a výkonnosti, před krátkodobými výkony a krátkodobému zdraví. Pracovník by měl vždy přihlížet k těmto okolnostem a podporovat ty, kteří takto vychovávají a vzdělávají v oblasti sportu a pohybových aktivit.

Čl. 7: Závěrečná ustanovení

 

Zvolením do Výkonného výboru České asociace parkouru (dříve do 26. 1. 2020 Rady ČAP), či vstupem k Radě ČAPk (dříve Valné hromadě) organizace ČAPk přijímá pracovník tento Etický kodex za závazný. Na porušení zásad Etického kodexu může upozornit kdokoliv přímo pracovníka, který Etický kodex porušil či porušuje, nebo jeho nadřízeného. Porušení Etického kodexu se řeší individuálně podle vážnosti a rozsahu porušení tohoto kodexu. Řešení přestupků v této oblasti spadá pod jurisdikci Výkonného výboru ČAPk (dříve Rady ČAP). Rozhodnutí může poté zpochybnit Rada ČAPk (dříve Valná hromada ČAP), která může hlasovat o změně rozhodnutí.

 

V Praze dne 26. ledna 2020

Kontakt

 • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

 • info@capk.cz

 • www.capk.cz