Upřesnění výkladového stanoviska


Z výkladu vypisujeme body, které se mohou týkat sportovní činnosti nebo činnosti klubů. Napadají vás otázky? Ptejte se na mistopredseda2@capk.cz.

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 15190/2020-3 a č.j. MZDR 15190/2020-4
ze dne 6. dubna 2020

Národní sportovní agentura (dále též jen „NSA“) v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive
navazujících krizových a mimořádných opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále též jen „MZdr“) č.j. MZDR 15190/2020-
3 a č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020:

1. K Mimořádnému opatření č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020

Mimořádným opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020, přidalo MZdr s účinností ode
dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod do konce nouzového stavu k již dříve vydaným zákazům a omezením
v čl. I. bodu 3. výjimku:
Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v
parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s
  výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících
  osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností
  nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od
  jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
  sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
  včetně cesty za účelem tohoto sportování.

V rámci odůvodnění tohoto mimořádného opatření je výslovně uvedeno, že za splnění uvedených
podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

 • běhu,
 • chůzi,
 • cyklistice,
 • gymnastice,
 • venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
 • jízdě na koni,
 • golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
 • tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše
  dvěma hráči na každé straně hřiště,
 • lyžování a snowboardingu,
 • vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v
  lodi,
 • sportovní střelbě,
 • bojovým, silovým a úpolovým sportům,
 • sportovnímu letectví, a to na venkovních sportovištích.

 

1.1. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének v
parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:
zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v
parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s
  výjimkou venkovních sportovišť, parků, přírody a jiných veřejně přístupných míst, kdy jsou
  sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
  překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

Dle striktního a doslovného výkladu by se totiž výjimka z povinnosti nošení ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, týkala jen venkovních sportovišť (v užším slova
smyslu), a nikoliv i parků, přírody a jiných veřejně přístupných míst, ačkoliv i zde mohou být sportující
osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např.
stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry. Režim na venkovních sportovištích (v užším slova
smyslu), v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných míst by měl být z podstaty věci totožný. V
kontextu mimořádného opatření lze totiž považovat i parky, přírodu a jiná veřejně přístupná místa za
venkovní sportoviště (v širším slova smyslu).

1.2. Využívání souvisejících vnitřních prostor sportoviště, zejména společných šaten,
umýváren, sprch a podobných zařízení
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:
související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení,
lze využívat za splnění těchto podmínek:

 • společně budou přítomny jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo případných
  zaměstnanců sportoviště v nezbytně nutném počtu, za dodržení odstupu od jiných osob nejméně
  2 metry,
 • na snadno viditelném místě budou umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro
  sportující osoby nebo případné zaměstnance sportoviště, a mohly být využívány k pravidelné
  dezinfekci.
  Související vnitřní prostory sportoviště lze využívat, ale musí být zajištěny uvedené podmínky
  stanoveného omezeného počtu současně přítomných osob. Zvýšená dezinfekce je velice důležité
  preventivní opatření.

1.3. Přítomnost více dvoučlenných skupin, s výjimkou členů domácnosti, na venkovním
sportovišti, v parku, v přírodě a na jiném veřejně přístupném místě
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:
se na venkovním sportovišti, v parku, v přírodě a na jiném veřejně přístupném místě může pohybovat
více dvoučlenných skupin (případně vícečlenných tvořených členy domácnosti) za podmínky, že jsou
odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry.

1.4. Přítomnost dalších osob na venkovním sportovišti
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:
se na venkovním sportovišti mohou nacházet další osoby, např. čekající na uvolnění sportoviště za
účelem sportování nebo sledující sportující osoby, za podmínky zachovávání odstupu nejméně 2 metry.

1.5. Rozsah jízdy na kole, běhu apod.
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:
je povolena jízda na kole, běh apod. na venkovních sportovištích v širším slova smyslu – viz bod 1.1.,
a to v místě bydliště nebo i jinde, v rámci prostoru venkovních sportovišť (v užším slova smyslu) a
parků, respektive v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v rozsahu (vzdálenosti) obvykle
používané pro příslušné sportovní aktivity v daném výkonnostním stupni.
Jde tak především o rekreační sportovní činnost, případně i o vyšší výkonnostní stupeň, avšak v rámci
standardu, který je běžný pro danou sportovní disciplínu. V rozporu s mimořádným opatřením by tak
bylo např. jízda na kole na zjevně nepřiměřenou vzdálenost, kdy by se ve skutečnosti jednalo o
obcházení zákazu pohybu ve smyslu nedovoleného cestování – viz čl. I. bod 1. a 2. Mimořádného
opatření, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020.

POZOR! BOD 1.6 BYL Z VÝKLADU VYJMUT!
1.6. Uspořádání turnaje na venkovním sportovišti
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:
je povoleno uspořádání turnaje na venkovním sportovišti, např. v tenisu, stolnímu tenisu,
badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně
hřiště za dodržení příslušných podmínek a opatření specifikovaných v Mimořádném opatřením, č.j.
MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020 a Mimořádném opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-3 ze
dne 6. dubna 2020, a to dle upřesnění ve smyslu výše uvedených bodů tohoto výkladového stanoviska
NSA (např. povinné rozestupy, dezinfekční prostředky atd.).

2.1. Prodej sportovních služeb (např. platba za vstup) v provozovně – venkovním sportovišti
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:
prodej sportovních služeb (např. platba za vstup) „uvnitř“ v provozovně – venkovním sportovišti je
nadále zakázán. Pokud se však bude jednat o prodej přes internet, po telefonu, z „okénka“ nebo jinak
mimo provozovnu (např. prodavač bude stát ve dveřích provozovny), tak ten dovolen je.

Dále je třeba rozlišovat vstup na venkovní sportoviště sportující osoby jakožto člena spolku (typicky
člena sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty), přičemž v tomto případě sportovní činnost
nepředstavuje službu prodanou veřejnosti (nečlenovi); platba členského příspěvku ve smyslu
schválených stanov na tom ničeho nemění. V případě veřejnosti (nečlenů) však možnost individuálního
sportování na celé řadě venkovních sportovišť velmi reálně spadá pod definici prodeje služeb, jelikož
daná sportoviště jsou provozována v rámci podnikatelské činnosti – viz i některé sporty uvedené
demonstrativním výčtem v odůvodnění Mimořádného opatření, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6.
dubna 2020, např. golfová hřiště, lyžování a snowboarding, tenis, stolní tenis, badminton, volejbal,
včetně plážového, a nohejbal apod. V takovém případě je možné realizovat prodej daných služeb
pouze mimo provozovnu.

2.3. Přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – venkovních sportovištích
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že:
přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – venkovních sportovištích je povolena (viz
bod 2.1).

3. Závěr
Výše uvedený výklad je samozřejmě platný za dodržení všech ostatních povinností vyplývajících z
Mimořádného opatření, č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020, a z Mimořádného opatření č.j.
MZDR 15190/2020-3 ze dne 6. dubna 2020.
NSA upozorňuje, že porušení povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může
být přestupkem, případně i trestným činem.
NSA dále upozorňuje, že toto výkladové stanovisko je vydáváno výhradně k Mimořádnému opatření,
č.j. MZDR 15190/2020-3 ze dne 6. dubna 2020 a Mimořádnému opatřením, č.j. MZDR 15190/2020-4
ze dne 6. dubna 2020 a vychází z aktuální situace, která se však může v krátkém čase měnit. Proto
doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Úřadu vlády ČR www.vlada.cz, Ministerstva
zdravotnictví ČR www.mzcr.cz/www.koronavirus.mzcr.cz, Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a
Národní sportovní agentury www.agenturasport.cz a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.
Praha, 8. dubna 2020

" , , , , , ,

Žádné komentáře
Napište komentář

Žádné komentáře

Kontakt

 • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

 • info@capk.cz

 • www.capk.cz