Opatření od 1. 3. 2021

Sam Vogt in backflip

Od 1. 3. vstoupila v platnost nová pravidla. Pro pohyb ve vnitřních prostorech (viz opatření) je nutné používat respirátory (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), venku pak zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. V některých případech nemusíte ale ochranný prostředek mít

  • Pohyb na veřejných prostorech v ochranných prostředcích (viz Mimořádné opatření)
  • Pobyt na veřejně přístupném místě – max. 2 osoby (v případě jedné domácnosti více osob) a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné (viz č. 216, III, 4)
  • Sportovní trénink v parku, přírodě, vnějším sportovišti s ochranným prostředkem v zastavěné oblasti a v blízkosti další osoby pod 2 m – 1 osoba nebo jedna domácnost viz (č. 216, III, 2, c)
  • Vnější sportoviště lokální správy uzavírají
  • Vnitřní sportoviště pro pro amatérský sport jsou uzavřená (viz č. 217, I, 3, f)
  • Pro cestování mimo okres s pomocí čestného prohlášení (viz níže) a potvrzení od zaměstnavatele

Dle Hlavy I, odstavce 3) písmene x) Mimořádného opatření na webu platí výjimky z nošení roušek. Vzhledem k závažnosti situace a nejasnosti při výkladu vyzývá Česká asociace parkouru k tomu, aby se sportovci řídili přísnější formou, a to nošení roušky vždy, v přírodě pak mimo zastavěnou část obce za předpokladu, že se bude po 2 m nacházet další osoba. Běžci, není nic jednoduššího, než kolem dalších osob udělat 2metrový oblouk.

Provoz sportovišť a setkávání osob

Venku se sice smí setkávat 2 osoby, ale na sportovišti mohou souběžně vykonávat činnost jen členové jedné domácnosti. Dle Usnesení vlády č. 216 mimo jiné:

dle Hlavy I zakazuje všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště;

dle Hlavy III, odstavce 2, písmene c) dovoluje pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo
bydliště s výjimkou cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,

a dle odstavce 4 tamtéž pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

Usnesení vlády č. 217 mimo jiné v Hlavě I odstavce 3) písmene f) zakazuje:

provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

písměno j) tamtéž zakazuje ) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, – Poznámka – netýká se sportovních klubů

Kam dál?

Pro nutnost pohybu mimo okres si stáhněte čestné prohlášení.

" , , , , , , , , , , , ,

Žádné komentáře
Napište komentář

Žádné komentáře

Kontakt

  • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

  • info@capk.cz

  • www.capk.cz